Meeliftregeling vergroening Groot Verlaat

Meeliftregeling vergroening Groot Verlaat

Geplaatst: 29-04-2024

Leuk nieuws! De provincie heeft aan ons subsidie verstrekt voor het project Toekomstbestendig Groot Verlaat We kunnen dus aan de slag met onze plannen om het bedrijventerrein te vergroenen!

Het totale project bestaat uit twee delen:

 1. Vergroening Groot Verlaat -> het collectieve plan
  Als we kijken naar het openbare gebied gaat het om het vergroenen van de entree, het vergroenen van de Loswal (met behoud van functie) en het realiseren van extra hagen, dit alles doen wij om het bedrijventerrein een betere uitstraling te geven, klimaatbestendiger te maken en biodiversiteit te stimuleren. Kortom, allemaal maatregelen om het bedrijventerrein voor bezoekers, medewerkers en ondernemers aantrekkelijker te maken. Deze maatregelen worden uitgevoerd door de gemeente.
 2. Vergroening Groot Verlaat zet ondernemers in beweging
  Het openbare gebied op Groot Verlaat wordt op verschillende plekken aangepakt. Maakt dit u enthousiast om ook uw eigen bedrijf of bedrijfsterrein te verbeteren? Heeft u plannen op de plank liggen, maar een ‘zetje’ nodig om deze tot uitvoering te brengen?
  U kunt meeliften op de subsidie die is toegekend aan het bedrijventerrein.

Stimulering voor ondernemers op Groot Verlaat
Een deel van de aan ons verstrekte subsidie zetten wij in voor het stimuleren van ondernemers om het bedrijventerrein Groot Verlaat te verbeteren. Dit noemen wij “de stimuleringsbijdrage”. Hiermee financieren wij een deel van de kosten die ondernemers maken voor het verbeteren van het bedrijventerrein Groot Verlaat. De stimuleringsbijdrage heeft betrekking op de volgende maatregelen: 

 1. Aanplanten hagen op de erfgrens
  Voor het leveren en aanplanten van hagen is maximaal 40% van de uitvoeringskosten met een maximale bijdrage van € 30 per m1 beschikbaar.
 2. Vergroenen parkeerplaatsen inclusief realiseren laadinfrastructuur
  Voor deze maatregel is maximaal 40% van de uitvoeringskosten met een maximale bijdrage van € 3.500,- beschikbaar voor het realiseren van 2 groene parkeerplaatsen inclusief 2 laadpunten.
 3. Aanplanten hagen en/of vergroenen bij parkeerplaatsen
  Voor het leveren en aanplanten van hagen is maximaal 40% van de uitvoeringskosten met een maximale bijdrage van € 50 per m1 beschikbaar.
 4. Aanbrengen terreingroen / eetbare lunchplek
  Voor het leveren en aanbrengen van terreingroen en/of het realiseren van een eetbare lunchplek is maximaal 40% van de uitvoeringskosten beschikbaar.

Inschrijven, hoe gaat dit in zijn werk?

De stimuleringsbijdrage stellen wij beschikbaar op 2 verschillende momenten (tranches) en op basis van de volgende voorwaarden:

Het totale beschikbare bedrag bedraagt € 76.800. U kunt op twee momenten een aanvraag indienen.

 • Tranche 1 – aanvragen voor 1 augustus 2024. Beschikbare budget: € 38.400,-
 • Tranche 2 – aanvragen vanaf 3 februari 2025. Beschikbare budget: € 38.400,- + eventuele overgebleven budget tranche 1
 • Deze stimuleringsregeling is beschikbaar voor leden van de Business Club Steenwijkerland. Op het moment van publicatie van deze regeling moet een bedrijf lid zijn van de Business Club Steenwijkerland om een aanvraag te kunnen doen.
 • De stimuleringsbijdrage kan ook met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Maatregelen mogen echter niet eerder uitgevoerd zijn dan 12 oktober 2023
 • Als u wilt meedoen met tranche 1, dan moet uw inschrijving voor 1 augustus 2024 bij ons binnen zijn. Vanaf 3 februari 2025 kunt u zich inschrijven voor tranche 2.  
 • Inschrijving geschiedt volgens bijgevoegd formulier. U kunt zich voor alle maatregelen inschrijven.
 • Voor deze datum levert u bij accountmanager Gerdi de Vries een offerte in van uw plannen. Dit kan via gerdi@bcsteenwijkerland.nl
 •  In deze offerte staat in ieder geval:
  1. Wat u gaat doen
  2.. Wat de kosten per m1/m2 zijn (voor maatregel 1, 2 en 3) en de totale kosten (voor maatregel 4)
  3. Wanneer de maatregel uitgevoerd gaat worden. Voor wat betreft de groene maatregelen gaan wij ervan uit dat u rekening houdt met het plant- en inzaaiseizoen.  
  4. Wat het beoogde effect van de maatregel is.
  Uiteraard ontvangt u een bevestiging van ontvangst.
 • Als uit de beoordeling blijkt dat uw aanvraag compleet is en voldoet aan de regeling, wordt deze aan het dagelijks bestuur van de Business Club Steenwijkerland voorgelegd en stelt het dagelijks bestuur de stimuleringsbijdrage vast.
 • Als uit de eerste beoordeling blijkt dat uw aanvraag niet compleet is, krijgt u tot uiterlijk 1 september 2024 (bij de eerste tranche) de gelegenheid de ontbrekende informatie aan te leveren. U krijgt te horen welke informatie we toegezonden willen krijgen. Als de ontbrekende informatie voor deze data niet of niet volledig is ontvangen, wordt uw aanvraag afgewezen. Het dagelijks bestuur besluit over al dan niet toekennen van de stimuleringsbijdrage en, indien toekenning, over de hoogte van het stimuleringsbedrag.
 • Mocht het aantal inschrijvingen het beschikbare budget per maatregel overschrijven, dan verdelen wij het beschikbare subsidiebedrag per maatregel naar rato over de aangevraagde bedragen. U kunt dan zelf beslissen of u dat nog de moeite waard vindt, of een nieuwe poging doet in tranche 2. Als er budget overblijft, hevelen we dit over naar tranche 2. Voor tranche 2 behandelen wij de volledige aanvragen op volgorde van ontvangst en geldt op = op. In ieder geval gaat u er mee akkoord dat u binnen een jaar de maatregel uitvoert waarvoor u een bijdrage ontvangt.
 • Het zou fijn zijn als er een mogelijkheid is om aan te geven dat dit project mogelijk is gemaakt door de provincie Overijssel. Dat kan fysiek (een bordje op het terrein), maar ook digitaal (bijvoorbeeld bij posts op social media).

Overige voorwaarden

 • Wij sluiten met de ondernemers aan wie bij een stimuleringsbijdrage verstrekken een overeenkomst. Daarin worden afspraken vastgelegd over het realiseren van de maatregel(en) en de uitbetaling van de stimuleringsbijdrage. De volgende afspraken worden daarin in ieder geval opgenomen:
 • De afrekening vindt plaats na realisatie van de maatregel(en). Hiervoor overlegt u de facturen en eventueel ook foto’s (wat voor ons voor de verantwoording van de subsidie van de provincie weer belangrijk is). Het toegekende subsidiebedrag stellen we dan direct in één keer beschikbaar (uiterlijk binnen 10 werkdagen).
 • Er geldt een instandhoudingsplicht van minimaal 5 jaar na realisatie.

Tot slot

Deze meeliftregeling is naar eer en geweten opgesteld in samenspraak met het dagelijks bestuur van de Business Club Steenwijkerland. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het bestuur. Aangezien wij de stimuleringsbijdrage verlenen (en niet de provincie) staat er tegen onze beslissing geen rechtsbescherming open bij de bestuursrechter. Wel kunt u met ons in gesprek gaan als u het niet eens bent met de verdeling van de stimuleringsbijdrage.

Mocht u hierover vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. Accountmanager Gerdi de Vries is het aanspreekpunt voor dit project. Gerdi is bereikbaar via gerdi@bcsteenwijkerland.nl en 06-53250351.

Inschrijfformulier
Hier vindt u het inschrijfformulier. 

Groot Verlaat Steenwijk foto Wilbert Bijzitter